Nieuws

Algemene ledenvergadering 2016-2017

Op 15 december werd de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Stolwijk gehouden. De vergadering ging over het seizoen 2016-2017, met een vooruitblik naar seizoen 2017-2018.
 
1. Opening
Om half negen opent voorzitter Edo Burger de algemene ledenvergadering over seizoen 2016-2017. Er is een speciaal welkom voor de leden van verdiensten Arie van den Broek, Janus van den Heuvel, Kees Kraijenbrink, erelid Adrie Noordergraaf en ere secretaris Henk Verdoold.
 
ALV 004  ALV 009
 
Hilda, Carola en Jans worden bedankt voor het aankleden van de kantine. Dit wordt inmiddels een vaste traditie. Het ziet er ook dit jaar weer fantastisch uit!
 
De voorzitter vermeld dat er inmiddels meer dan 500 leden (501 om precies te zijn) lid zijn van onze vereniging. Hiervan zijn er 401 man en 100 vrouw. Het merendeel is nog boven de achttien, maar deze groep wordt wel steeds kleiner.
 
2. Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2015-2016
 
Omdat secretaris Ronald Kraijenbrink last heeft van zijn keel, leest Stefan van Kuijeren dit jaar de notulen voor. Er is één opmerking vanuit het publiek. Niek van Niekerk merkt terecht op dat de datum van de vorige vergadering niet 16 december 2017 was, maar 16 december 2016 moet zijn. Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen en deze worden dan ook getekend door de voorzitter.
 
ALV 002  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
 
Er is één ingekomen stuk. De kascommissie, bestaande uit Jeroen Klos en Bas Both, heeft de financiële cijfers doorgenomen en het bestuur décharge verleend voor de afgegeven administratie.
 
4. Jaarverslag van de penningmeester
 
Penningmeester Maarten Verstraeten geeft aan hoe de cijfers er uit zien over seizoen 2016-2017. Er is, ondanks een reservering voor groot onderhoud en extra kosten voor de verbouwing, een kleine winst geboekt. De uitgaven en opbrengsten zijn in lijn met de begroting die de vorige ledenvergadering is besproken en daarom zijn er weinig spannende zaken te vermelden.
 
De begroting voor het seizoen 2017-2018 is nagenoeg het zelfde gebleven.
 
5. Benoeming kascommissie
Jeroen Klos heeft voor het tweede jaar zitting gehad in de kascommissie en moet daarom vervangen worden. Traditiegetrouw is Arie van den Broek de aangewezen persoon om iemand aan te wijzen. Dat wordt Niek van Niekerk en zal naast Bas Both zitting nemen in de kascommissie.
 
6. Jaarverslag van de secretaris seizoen 2016-2017
Ook dit verslag neemt Stefan van Kuijeren, als vervanger voor Ronald Kraijenbrink, voor zijn rekening. Het verslag is beduidend korter dan vorige jaren en heeft zelfs minder pagina’s dan de notulen. Ook uit dit verslag blijkt maar weer eens dat wij een gezonde vereniging zijn, waarbij vele vrijwilligers de nek uitsteken om dit zo te behouden, waarvoor een bedankje op zijn plaats is.
 
7. Intensivering sportaccommodatie V.V. Stolwijk
Over de verbouwing die gepland staat voor komende zomer (2018) is nog niets concreets te vermelden. Voorzitter Edo Burger en Coen Wouda (ontwikkelingscommissie) zijn nog in gesprek met de gemeente.
 
8. Bestuursverkiezing
Aftreden en herkiesbaar zijn Carola Versluis en Edo Burger. Er zijn geen tegenkandidaten, dus het bestuur blijft intact.
 
9. Overige zaken
De voorzitter geeft aan dat Coen Wouda zich de afgelopen jaren heeft ingezet als jubileumcommissielid, voorzitter en nu de ontwikkelingszaken op zich neemt. Vooral het laatste neemt enorm veel tijd in beslag en vergt veel geduld. Omdat er de vorige ledenvergadering al veel is besproken, houdt de voorzitter het nu kort. Vanwege zijn inzet de afgelopen jaren en de vele uren die hij in de vereniging heeft gestoken, draagt het bestuur Coen Wouda voor als “Lid van verdienste”. Het applaus van de aanwezigen verraadt dat zij het hier mee eens zijn. Uit handen van de voorzitter krijgt Coen Wouda nog een fles Schrobbelèr en een bloemetje.
 
ALV 003  ALV 010
 
Dan roept de voorzitter Janus van den Heuvel naar voren. Janus is al 25 jaar “onze vlagger”. Het bestuur vindt dit een zeer bijzondere prestatie en beloond hem met een foto in een lijst met een bloemetjes. Als grap is er nog een vlaggenstok met de vlag van Stolwijk. Vanwege de grootte van de vlag, kan de scheidsrechter nu zeker niet meer om hem heen.
 
ALV 006  ALV 007  ALV 012
 
10.Rondvraag
Berry Teeuwen vraagt hoe het nu eigenlijk zit met de huur van de velden en de subsidie die wij ontvangen. De voorzitter geeft aan dat de overeenkomst nog niet definitief gemaakt is, maar dat de vereniging voorlopig nog wel de jaarlijkse subsidie ontvangt. Voor het beoogde huurbedrag is wel een reservering opgenomen.
 
Niek van Niekerk vraagt zich af hoe het bestuur de verhoging bepaald van de contributie. Voorzitter Burger geeft aan dat V.V. Stolwijk, vergeleken met onze buurverenigingen, aan de lage kant zitten voor wat betreft de contributie. Tijdens de vorige ledenvergadering is besproken dat er een jaarlijkse verhoging volgt van € 5,00 per categorie voor de komende vijf jaar. Hiermee brengen wij de contributies in lijn met de buurverenigingen en met een bedrag van € 5,00 per jaar, is deze stap nog te overzien.
 
Jeroen Klos wil graag weten of de voorzitter wel weet wat de oprichtingsdatum is van voetbalvereniging Stolwijk. Tijdens de pub quiz die twee weken eerder gehouden werd, zou het antwoord 1937 moeten zijn. Quizmaster Gerrit Stubbe heeft dat van Wikipedia gehaald. De voorzitter heeft echter 1 mei 1932 ingevuld, wat volgens Wikipedia dus fout zou zijn. Toevalligerwijs heeft de voorzitter de statuten bij zich, waaruit blijkt dat de oprichting is geweest op 1 mei 1932. De informatievoorziening op Wikipedia is dus onjuist.
 
Nadia Vonk komt terug op een eerder punt uit de vorige vergadering. Er zou een speeltuintje komen op het stukje tussen de kantine en de bestuurskamer. Tot op heden is er nog niets gerealiseerd. De voorzitter geeft aan dat er inderdaad nog geen concrete plannen zijn. Het bestuur heeft wel al mogelijkheden bekeken, maar vanwege de huidige wet- en regelgeving zouden er hooguit twee wipkippen geplaatst kunnen worden. Er wordt dus nog gezocht naar een andere invulling van dit deel.
 
11.Sluiting
Om tien over negen (!) sluit de voorzitter de vergadering, waarmee dit de snelste algemene ledenvergadering is uit de geschiedenis van onze vereniging. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst.
 
ALV 008  ALV 013
 

B sponsors

B sponsors

C sponsors

Copyright © 2018 Voetbal Vereniging Stolwijk | webdesign reclamebureau MMX

Joomla templates 1.7 free by Hostgator